HelpAge Cambodia


គោលការណ៍ណែនាំថ្នាក់ជាតិស្តីអំពី កម្មវិធីផ្គត់ផ្គង់ទឹកស្អាត និងការលើកកម្ពស់អនាម័យសម្រាប់ជនពិការ និងមនុស្សចាស់​ (សេចក្តីព្រាងចុងក្រោយ)

គោលនយោបាយស្ដីពីមនុស្សវ័យចាស់ ២០១៧ ២០៣០