អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា មានទស្សនៈវិស័យមនុស្សចាស់គ្រប់រូប នៅក្នុងសង្គមមួយ ទទួលបានភាពថ្លៃថ្នូរពេញលេញ មានភាពសកម្មជីវិត រស់នៅមានសុខភាពល្អ និងមានសុវត្តិភាព។ បាទ/ចាស់ខ្ញុំ ចង់ផ្តល់ជំនួយជាថវិកា ដល់អង្គការមនុស្សចាស់កម្ពុជា ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់មនុស្សចាស់ និងក្រុមគ្រួសារ របស់ពួកគាត់តាមរយៈកម្មវិធី (សូមគូសមួយក្នុងចំណោមខាងក្រោម)